ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 รัฐมนตรี ใหม่

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-14 23:15:04

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 รัฐมนตรี ใหม่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้นบัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้ง รัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี  
ขอบคุณข้อมูลจาก: http://tnews.teenee.com/politic/ด่วน-โปรดเกล้าฯ-แต่งตั้ง-7-รัฐมนตรี-ใหม่+162576

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-25 10:15:18
??.?. ?????? ??????? ???????????????????? ???????????????????????
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-09-02 05:15:03
???????? ??? ?????? ??????? ??????????????? ????????????????????????