ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แล้ว

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-02-26 14:53:38

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แล้ว

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทแล้ว โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว มีรายละเอียดคือ กำหนดวงเงินประมาณรายจ่ายงบกลางที่ 518,770.918 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 96,000 ล้านบาท

เป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 71,200 ล้านบาท และงบกลาง รายการเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 62,780 ล้านบาท

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่


ขอบคุณข้อมูลจาก: https://news.mthai.com/general-news/795362.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-09-08 23:15:03
????????23?????????????? ??????????????????????????.?.