ม.เกริก ยัน สารนิพนธ์ มาริโอ้ ได้มาตรฐานสกอ.-รับยังมีข้อบกพร่อง

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-09-16 14:00:09

ม.เกริก ยัน สารนิพนธ์ มาริโอ้ ได้มาตรฐานสกอ.-รับยังมีข้อบกพร่องจากที่เกิดประเด็นร้อนแรงถึงสารนิพนธ์ ป.โท ของดาราหนุ่ม "มาริโอ้ เมาเร่อ" ในหัวข้อ "ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา :ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559" ซึ่งมีทั้งคำผิด การใช้ภาษาต่างๆไม่ถูกต้อง ต่างๆนาๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ป.ตรียังไม่ให้ผ่าน นี่ป.โทผ่านได้ไง

ล่าสุด "รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส" คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ได้ชี้แจงเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ โดยระบุว่า "จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องสารนิพนธ์ ของมาริโอ้ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้1.การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทางสกอ.อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปีพ.ศ. 2559สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบ แบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผล วิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้กรคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการกรณีที่ทางโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารนักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในด้าน ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนงานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปีพ ศ. 2559 อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป"เครดิตแหล่งข้อมูล : ดร.นันทนา นันทวโรภาส
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://socialnews.teenee.com/penkhao/27941.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-14 23:15:04
หมายจับเพิ่ม! 15 แกนนำเยาวชนปลดแอก
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-24 20:15:18
????????????? ????????????? ?????????????? 16 ?.?.???!