ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแพทยสภา 10 หน้าที่ผู้ป่วย ปกปิดข้อมูลสุขภาพมีโทษทางกฎหมาย

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-06-30 11:32:22

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแพทยสภา 10 หน้าที่ผู้ป่วย ปกปิดข้อมูลสุขภาพมีโทษทางกฎหมาย

วานนี้ ( 29 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ด้วยกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น ทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสำคัญ แต่นอกเหนือจากความพยายามของผู้ประกอบชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุขแล้วหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ คือ“การได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย”

ซึ่งหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันตระหนักหรือทราบมาก่อนว่า เป็นสิ่งจำเป็นและมีผลอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) ประกอบกับมาตรา๗ (๒) และ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภา

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://news.mthai.com/general-news/805380.html

โพสต์อื่นๆ